Tính năng

Giám sát tình hình hoạt động mọi lúc mọi nơi

  • Phân tích doanh thu, chi phí, lợi nhuận theo khách hàng, tuyến đường, theo thời gian.
  • So sánh đánh giá mức độ tăng giảm với kỳ trước, cùng kỳ năm trước.
  • Phân tích đánh giá năng suất và các chỉ tiêu khai thác xe theo từng xe và toàn đội xe theo thời gian.

Tối ưu hóa việc xếp xe

  • Tự động đề xuất phương án xếp xe hợp lý và tối ưu.
  • Hiển thị lịch sử các chuyến xe của từng đầu xe và toàn đội xe từ đầu tháng/năm.
  • Phân tích đánh giá năng suất khai thác của từng đầu xe và toàn đội xe hàng tháng/năm.

Quản lý lương tài xế

  • Đáp ứng việc tính lương tài xế, phụ xế theo nhiều cách tính thông dụng: khoán theo chuyến, khoán theo tuyến đường, theo thời gian,…
  • Theo dõi các khoản tạm ứng, phụ cấp cho tài xế, phụ xế theo từng chuyến.

Quản lý nhiên liệu

  • Theo dõi nhật ký đỗ dầu chi tiết theo từng xe. Xây dựng định mức dầu theo tuyến đường.
  • Hỗ trợ lập bảng định mức dầu theo tuyến đường, loại cont, loại xe.
  • Cảnh báo các trường hợp tiêu hao vượt định mức dầu chi tiết của từng xe.

Theo dõi công nợ

  • Theo dõi công nợ phải thu chi tiết theo từng chuyến xe của từng khách hàng.
  • Theo dõi công nợ phải trả cho các nhà xe thuê ngoài chi tiết theo từng chuyến xe.

Quản lý hậu cần đội xe

  • Quản lý chi tiết lý lịch, hồ sơ của xe và các chi tiết kỹ thuật.
  • Quản lý xuất nhập tồn kho vật tư thiết bị của đội xe.
  • Theo dõi cập nhật chi tiết lịch sử sửa chữa xe, lịch sử việc thay thế vỏ xe, bình xe, nhớt xe.
  • Nhắc nhở lịch đăng ký, đăng kiểm, bảo hiểm, lịch bảo dưỡng – bảo trì.